Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 2/1992

Vandmiljø-92

17-12-1992

De sidste årtiers stigende belastning af vandmiljøet med næringssalte medførte, at det i 1987 blev vedtaget at gennemføre vandmiljøplanen samt igangsætte et landsdækkende overvågningsprogram. Med denne rapport, der afslutter den tredje afrapportering, er udviklingen i miljøtilstanden i grundvand, vandløb, søer og marine områder belyst. Desuden er belastningsudviklingen over perioden 1989-1991 fra kommunale renseanlæg, industri og landbrug til vandmiljøet vurderet.

Læs publikation