Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1992

Rotter

09-04-1992Vejledningen beskriver, hvordan og hvornår kommunerne skal føre tilsyn og tilrettelægge rottebekæmpelsen. Autorisationsordningen for rottebekæmpere er omtalt. Kommunerne kan opkræve gebyr for arbejdet. Rotterne og deres liv er gennemgået. Rottesikring i byzone og landzone er beskrevet. Som bilag findes et udkast til en kontrakt mellem en kommune og en autoriseret rottebekæmper. Bagest er optrykt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 1. august 1991 om bekæmpelse af rotter m. v.Læs publikation