NPo-forskning fra Miljøstyrelsen : Samlerapport, 1991

Kvælstof og fosfor i jord og vand

20-03-1991Resultaterne fra NPo-forskningsprogrammet er sammenstillet, og sammenhængen mellem udledning, transport, omsætning og effekt af kvælstof og fosfor beskrevet. I landbrugsområder er ammoniakfordampning, kvælstofomsætning og -udvaskning belyst. I grundvandsmagasiner er nitratomsætning og -transport undersøgt. I enge, vandløb og søer er transport og omsætning af kvælstof og fosfor belyst. Endvidere er næringsstoffernes betydning for eutrofieringen vurderet.Læs publikation