NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A19, 1991

N-transformation in Soil, Amended with Digested Pig Slurry

13-05-1991En laboratorieundersøgelse af 3 landbrugsjorder tilsat almindelig og afgasset svinegylle viste, at både mineralisering og denitrifikation var stærkt afhængig af gylletype. Afgasning af gylle bevirkede større mineralisering p. g. a. større ammoniumindhold i den afgassede gylle. Samtidig gav afgasning mindre tab af N ved denitrifikation p. g. a. lavere indhold af let tilgængeligt kulstof i afgasset gylle. Mineralisering og denitrifikation var størst i perioden lige efter tilsætning af gylle og faldt derefter.Læs publikation