NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C14, 1991

Vand- og stofbalance på lavbundsjord

09-01-1991Næringsstofbalancer på lavbundsarealer er undersøgt. Udvaskningen af N synes normalt at være af samme størrelsesorden som for mineraljord, mængden af NH4-N kan dog være væsentligt større, og udvaskningen af P er ofte større end for mineraljord. Der er ikke fundet sammenhæng mellem arealanvendelse og udvaskning af P. For N er udvaskningen langt større på arealer, der dyrkes intensivt, end på arealer med varigt græs eller udyrkede arealer.Læs publikation