NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B5, 1991

Transport og omsætning af N og P i Rabis Bæks opland

31-01-1991Rabis Bæks opland er et hedesletteareal med frit grundvandsspejl. Nedsivende vand fra rodzonen med næringssalte passerer en større eller mindre del af det primære grundvandsmagasin. Fosfor tilbageholdes i de øverste jordlag, medens nitrat udvaskes og forurener de øverste 10-15 m af grundvandet. I de dybeste dele af grundvandsmagasinet omdannes nitrat til frit kvælstof ved omsætning med brunkul og pyrit. Omsætningsprocesserne medfører stigende koncentrationer af opløst jern og sulfat i grundvandet.Læs publikation