NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B6, 1991

Transport og omsætning af N og P i Langvad Ås opland - 1

31-01-1991I et typisk østdansk morænelersområde, oplandet til Langvad Å, viser kemiske analyser af jordprøver fra 19 boringer udført på agerjord, at nitrat normalt kun forekommer i den oxiderede zone. Fordelingen af nitrat og tritium viser ydermere, at lerlagene fjerner nitrat fra det nedsivende vand, enten i den oxiderede zone eller ved oxidationsgrænsen. Tykke, sammenhængende lerlag synes således at beskytte det primære grundvandsmagasin mod nedsivende, nitratholdigt vand.Læs publikation