Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 7, 1991

Rodzoneforsøgsanlæg

30-01-1991

I perioden 1984-87 er gennemført undersøgelser for spildevandsrensning efter rodzonemetoden på forsøgsanlæg i Ringsted og Rødekro kommuner. Det vurderes, at rodzoneanlæg med den rette udformning kan være velegnede til rensning af bundfældet husspildevand. På baggrund af de relativt store arealkrav formodes anlæggene at have det største potentiel for mindre installationer, hvor pladsen er til rådighed, og hvor der ikke stilles krav til videregående næringssaltfjernelse.

Læs publikation