NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A13, 1991

Næringsstofomsætning i marginaliseret landbrugsjord

22-01-1991Over en 3-årig periode blev det påvist, at en omlægning fra et kornsædskifte til græs hurtigt nedsatte kvælstofudvaskningen til mindre end en tiendedel, og at faldet i fosforudvaskningen var af samme størrelsesorden. Omlægningen påvirkede derimod ikke kvælstofmineraliseringen eller denitrifikationsaktiviteten i jorden - denne var lav på alle forsøgsparceller.Læs publikation