NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A9, 1991

Kvælstofomsætning og -transport i 2 dyrkede jorder

15-01-1991På 2 forskellige jorder, hvor der er anvendt henholdsvis handelsgødning og svinegylle, er kvælstoftab og -omsætning undersøgt. Denitrifikationstab var kun betydeligt fra lerjord, på årsbasis nogle få kg/ha. Tab ved kvælstofmineralisering afspejlede årstider, ikke gødningstypen. Derimod afspejlede kvælstofudvaskningen gødningstypen, idet svinegylle medførte større udvaskning end handelsgødning. Udbringningstidspunktet var væsentligt, og kvælstofudvaskningen kunne reduceres ved efterafgrøde i god vækst.Læs publikation