NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C13, 1991

Kvælstofomsætning og stofbalance i ånære områder

22-01-1991I en bredzone ved Langvad Ås øvre løb blev næringssaltomsætning (filtervirkning) undersøgt. Området blev overrislet med drænvand og nitratfjernelsen blev tilbundsgående undersøgt via biologisk denitrifikation. Denitrifikationen og dermed nitratreduktionen øgedes markant ved overrislingen. Transporten af vand og næringssalte, der passerede bredzonen, blev kvantificeret, og et simpelt input-outputregnskab opstillet. Bredzonen udviste en relativt stor filtereffekt over for nitrat og sulfat.Læs publikation