Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/1991

Kortlægning af organiske affaldsstoffers brugbarhed på landbrugsjord

01-01-1991AFFALD FRA KOMMUNERNES RENSNINGSANLÆG OG RENOVATION; Rensningsanlæg : spildevandsslam; Slam fra vandværker; Slam fra septiktanke; Kompost fra kildesorteret affald og have/parkaffald; Drænvand fra komposteringsmiler; Grøde; AFFALD FRA ANIMALS LEVNEDSMIDDELINDUSTRI; Fiskeindustri : filetteringsindustri, fiskekonservesindustri, fiskemelsfabrikker, fiskerøgerier, skaldyrsindustrier; Fiskeavl; Fjerkræslagterier; Ægprodukter; Mejerier : mejeriaffald, mejeribiprodukter, affald fra produktion af osteløbe og mejeribakterier, iscremefabrikker; Kødindustri : svineslagterier, kreaturslagterier, kødforædlingsvirksomheder, destruktions- og kødfoderfabrikker, talgsmelterier, foderstoffer til minke, hunde etc, garverier; AFFALD FRA VEGETABILSK LEVNEDSMIDDELINDUSTRI; Brød- og kageindustri; Kartoffelforarbejdende industri : kartoffelmelsfabrikker, andre Kartoffelforarbejdende industrier; Pektin- og carrageenanproduktion; Most/frugtsaft/marmeladeindustri; Frugt- og grøntindustri : salatproduktion, anden frugt- og grøntbehandling; Bryggerier; Sukkerindustri : sukkerproduktion, sukkervareindustri; Spritfabrikation; Korn, mel og foderstoffer : græstørringsindustri, møllerier, korntørringsfirmaer; Oliefremstilling; CELLULOSERIGE AFFALDSSTOFFER + ASKE HERFRA; Cellulosepulp; Genbrugspapirindustri; Tobaksindustri; Kafferisterier; Aske fra halm/flisfyr; MEDICINALVAREINDUSTRIER OG KEMISKE VIRKSOMHEDER; KRAFTVÆRKER; OVERFLADEVAND; OKKERSLAM; VASKEVAND; SØSLAM; KALK FRA SALTINDVINDINGLæs publikation