NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B13, 1991

Flow and Transport Modelling - Rabis Field Site

16-01-1991

3-dimensionale simuleringer af nitrattransport og -omsætning i grundvandsmagasinet ved Rabis bæk viser, at forureningsomfanget hovedsagelig er kontrolleret af grundvandsbevægelsen. Afstrømningen til Rabis bæk består af både dybereliggende nitratfrit og overfladenært nitratforurenet grundvand. Over en 100-års periode er der simuleret, at ca. 1/3 og 1/2 af den totalmængde nitrat, der tilføres magasinet, fjernes ved denitrifikation henholdsvis afstrømmer til Rabis bæk og Karup å.

Læs publikation