Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 10, 1991

Fjernelse af tungmetaller fra spildevandsslam

16-01-1991Ca. 45% af slammet fra kommunale renseanlæg kan i dag ikke genanvendes på landbrugsjord p. g. a. for højt tungmetalindhold. Her beskrives en metode til ekstraktion af tungmetaller, der har vist en effektivitet på 60-95% over for cadmium, krom, bly, kobber, mangan, kviksølv og nikkel, ligesom det er muligt at genbruge de kemikalier (kompleksbindere), der anvendes. Hermed vil de sidste 45% af slammet sandsynligvis kunne anvendes på landbrugsjorden. Prisen svarer til andre rensningsmetoder for tungmetaller.Læs publikation