NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C12, 1991

Erosion og transport af fosfor til vandløb og søer

01-02-1991Der er udført samtidige målinger af erosion i oplandet og transport af suspenderet sediment og fosfor i afløbet fra 2 forsøgsområder. Jorderosionen var beskeden i undersøgelsesperioden. Trods stor nedbør det ene år var erosionen mindre end i den umiddelbart foregående periode, hvor jorden var frossen om vinteren. Erosionstruede arealer, som udgør mindst 3 % af Danmarks areal, udpeges.Læs publikation