Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1990

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

20-06-1990Vejledningen angiver, hvordan en række nye kontrolprogrammer med vandværkernes råvands- og rentvandskvalitet kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, samt hvilke foranstaltninger tilsynsmyndighederne kan anvende, når der konstateres overskridelser af de fastsatte kvalitetskrav eller andre fejl og mangler ved vandforsyningsanlæggene. Endvidere beskrives den nye regelmæssige kontrol med private brønde og boringer og angiver mulige løsninger på drikkevandsproblemer i områder med spredt vandforsyning.Læs publikation