NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B7, 1990

Transport og omsætning af N og P i Langvad Ås opland - 2

30-08-1990Den mikrobielle biomasse og aktivitet samt nitratreduktion er undersøgt i lerjordsprofiler ved Langvad Å. Denitrificerende bakterier blev fundet i alle dybder, men deres aktivitet var lav på grund af manglende tilgængelig kulstofkilde. Mikrobiel aktivitet i det store jordvolumen i undergrunden må dog antages at bidrage væsentligt til fjernelse af nitrat. Dybereliggende jordlags bakterier var lige så effektive til at reducere nitrat som overfladeorganismer efter tilførsel af en tilgængelig kulstofkilde.Læs publikation