NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A1, 1990

Kvælstof- og fosforbalancer ved kvæg- og svinehold

20-08-1990

Rapporten beskriver metoder til at beregne kvælstof- og fosforudskillelse i husdyrgødning fra kvæg- og svinebesætninger samt balancer for landbrugsejendomme. Udskillelsen i husdyrgødning, herunder fordelingen mellem fast gødning og ajle, kan som regel beregnes med god sikkerhed, når mængderne i foderet kendes. I praktisk landbrug tilføres ofte væsentligt større mængder næringsstoffer med købte produkter, end der føres bort med solgte, d. v. s. at der tabes eller ophobes betydelige mængder næringsstoffer.

Læs publikation