NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C1, 1990

Denitrifikation og N-mineralisering i den kystnære havbund

19-04-1990En sæsonmæssig undersøgelse af sedimentets kvælstofomsætning i Århus Bugt viser en massiv sedimentation af phytoplanktonets produktionsmaximum i det tidlige forår og en samtidig indtrængen af nitratrigt Kattegatbundvand. Dette udløser store ændringer i havbundens N-kredsløb: Maxima i havbundens bakterielle denitrifikation, frigivelse af ammonium til vandmasserne, et skift fra lav nitratafgivelse til høj sedimentoptagelse og tilførsel af partikulære, intracellulære puljer af uorganisk kvælstof til havbunden.Læs publikation