NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C2, 1990

Denitrifikation og iltomsætning i vandløbssedimenter

19-04-1990Under dette projekt blev en ny mikrosensor for ilt og lattergas udviklet og anvendt til studier af denitrifikation, iltrespiration og fotosyntese i sedimenter og biofilm. Studierne afdækkede nogle simple sammenhænge, som muliggjorde en tilfredsstillende modelberegning af denitrifikationen i et vandløb ud fra målinger af iltomsætning og nitratkoncentration. Resultaterne antyder, at denitrifikationen i små landbrugsbelastede vandløb har marginal betydning for kvælstoftransporten.Læs publikation