Orientering fra Miljøstyrelsen, 10/1989

Spildevandsslam fra kommunale renseanlæg i 1987

25-09-1989Rapporten indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse vedrørende spildevandsslam udført blandt alle landets kommuner. Det fremgår, hvordan spildevandsslam stabiliseres, afvandes og disponeres. En oversigt viser slammets indhold af tungmetallerne cadmium, kviksølv, bly og nikkel samt næringssaltene kvælstof og fosfor. Endelig indeholder rapporten en opgørelse over de arealer, der anvendes til slamudspredning.Læs publikation