Miljøprojekt, 118, 1989

Klorkilders betydning for dioxindannelse ved forbrænding

01-11-1989Formålet med undersøgelsen har været at beskrive, hvorledes dannelsen af dioxiner (chlorerede dibenzodioxiner og chlorerede dibenzofuraner) ved forbrænding af affald påvirkes af tilsætning af organisk bundet chlor (PVC) og uorganisk bundet chlor (køkkensalt) til affaldet. Endvidere er det undersøgt, om dioxindannelsen påvirkes af tilsætning af kalk til affaldet. Ved forsøget konstateredes, at virkningen af PVC indtræder umiddelbart, mens salt skal doseres i nogen tid, før den fulde virkning indtræder. Da forsøgsplanen ikke tog højde for dette, er usikkerheden på estimatet af efffekten af saltdosering behæftet med større usikkerhed, og det kan ikke udelukkes, at et kg uorganisk bundet chlor medfører en dioxindannelse af samme størrelsesorden som et kg organisk bundet chlor.Læs publikation