Undersøgelser af vejledende pyritgrænseværdier

19-07-1989Rapporten belyser rimeligheden i at anvende grænseværdier for, hvornår en dræning kan antages ikke at medføre okkerudledning af betydning. Der er herunder udarbejdet forslag til vejledende grænseværdier for drænarealers indhold af pyrit og fri pyrit. Drænvandskvaliteten på 60 udvalgte, svagt pyritholdige arealer (<0,5%>Læs publikation