Miljøprojekt, 103, 1988

Sprøjtefri randzoner i kornmarker

01-01-1988Baggrunden for projektet er primært det manglende vurderings- grundlag for bekæmpelsesmidlers økologiske effekter på det vilde plante- og dyreliv i agerlandet. Der synes at være en sammenhæng mellem det øgede forbrug af kemiske hjælpemidler i landbrugsproduktionen og tilbagegangen af en række fuglearter. Gennem feltforsøg i årene 1985, 1986 og 1987 på Stevns og Djursland blev effekten på planter og hvirvelløse dyr undersøgt, når de yderste 6 m af marken (randzonen) lå usprøjtet hen. De opnåede resultater kan danne grundlag for en vurdering af anvendeligheden af et sådant tiltag i markdriften. Resultaterne vurderes såvel økologisk som økonomisk i relation til praktisk, moderne landbrugsdrift.Læs publikation