Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 2/1988

Fosfor - kilder og virkninger

01-01-1988Som følge af vandmiljøplanens og recipientkvalitetplanernes krav om spildevandsrensning m.v. vil der ske en væsentlig reduktion af fosfortilførslen til vandmiljøet. Undersøgelser har imidlertid vist, at fosfortilførslen fra landbrugsarealer vil være større end forudsætningerne for planernes krav, idet markbidraget er betydeligt større end hidtil antaget. Dette betyder, at fosforreduktionen fra bl.a. gårdbidrag og spildevand ikke altid vil give den forventede forbedring af miljøkvaliteten. Søer beliggende i landbrugsoplande vil således fortsat være mere eutrofierede end de naturgivne omstændigheder betinger.Læs publikation