Miljøprojekt, 85, 1987

Tilførsel af næringsstoffer til vandløb

01-01-1987Driftsforhold i praktisk landbrug og vandløbskvalitet er undersøgt i 7 områder på tilsammen 3800 ha. Der er meget store variationer i gødningstilførserl og udvaskning for de enkelte marker. På husdyrgødskede arealer udbringes ofte for store mængder næringsstoffer. På 10% af landbrugsarealerne er udvaskningen derfor større end 100 kg kvælstof pr. ha. Hovedparten af fosforudledningerne skyldes gårdbidrag, mens kvælstoffet især hidrører fra arealbidraget. Varierende transporttid og reduktions- processer i undergrunden er afgørende for, hvor stor en del af det nedsivende kvælstof der tilføres vandløbene, og hvor hurtigt.Læs publikation