Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1987

Affaldsredegørelse

01-01-1987I denne redegørelse er der ikke tilstræbt en udtømmende beskrivelse af indsatsen på de enkelte dele af affaldsområdet. Hovedvægten er lagt på at skitsere de problemer, som det videre arbejde aktuelt står over for. I tilknytning hertil foreslås en række initiativer. Indsatsen på affaldsområdet i dag knytter sig på den ene side til oprydningen efter tidligere tiders synder. På den anden side knytter indsatsen sig til forebyggelsen af forureningsproblemer ved den fremtidige affaldsbortskaffelse. Hovedformålet er her at få nedbragt affaldsmængden mest muligt, dels ved på lang sigt at reducere affaldsmængden gennem anvendelse af "renere teknologi" i produktionen, dels ved at øge genanvendelsen af affaldet mest muligt. Samtidig arbejdes der for at sikre, at placering, indretning og drift af affaldsanlæg sker miljømæssigt optimalt.Læs publikation