Lovinformation fra Miljøstyrelsen, 1/1986

Spildevand

01-01-1986Ved lov nr. 204 af 18. maj 1982 gennemførtes visse ændringer i lov om miljøbeskyttelse. En af de væsentligste ændringer gennemførtes i bestemmelserne om spildevandsplanlægning i lovens kap. 4. I miljøministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986 og miljøministeriets cirkulære nr. 58 af 30. maj 1986 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v., er der fastsat mere detaljerede rammer for sagsbehandlingen vedrørende spildevandsplanerne efter de nye regler, herunder med hensyn til samarbejdet mellem myndighederne.Læs publikation