Betænkning fra Miljøstyrelsen, 2/1986

Sikring af grundvandet mod forurening

01-01-1986Vandrådets forslag til sikring af grundvandet angiver en række forsknings- og udredningsaktiviteter, som tager sigte på at bevare eller forbedre grundvandskvaliteten. Planens forskellige tiltag tilstræber - at konstatere eksistensen af mulige forureningskilder og gribe ind før en forurening finder sted og indvindingsinteresser trues, - at forhindre eller i hvert fald væsentlig nedsætte den kendte igangværende grundvandsforurening ved kilden. De væsentligste forureningstrusler omtales med henblik på at vurdere den nødvendige indsats mod forurening af grundvandet.Læs publikation