Miljøprojekt, 74, 1986

Kviksølv i danske ferskvandsøkosystemer

01-01-1986På baggrund af eksisterende datamateriale, såsom offentligt tilgængelige rapporter, litteratur o. lign. samt upublicerede data fra myndigheder, er den nuværende status og udviklingstendensen opgjort og vurderet. Den diffuse belastning af de ferske vande er vurderet til at være 2-3 gange højere nu end i den førindustrielle periode. I de områder, hvor der tidligere har været punktudledninger af kviksølv, er der stadig forhøjede værdier i sediment og fisk, men der er dokumentation for betydelige koncentrationsfald.Læs publikation