Miljøprojekt, 73, 1986

Arealanvendelse og geologi - nitrat i grundvand

01-01-1986Arealanvendelse, gødningsforbrug og geologiske forhold er undersøgt i 9 oplande og sammenlignet med nitratindhold i grundvandet. I et flertal af oplande var de stigende nitratbelastning, men med stor spredning, især på grund af variationer i de geologiske forhold. Reducerende stoffer i jorden synes at have større indflydelse end beskyttende lerlag og artesiske forhold. Gennemsnitlig kvælstoftilførsel er nær de landøkonomisk anbefalede mængder, men med store afvigelser for en del marker.Læs publikation