Betænkning fra Miljøstyrelsen, 3/1985

Restprodukter fra kulfyrede kraftværker

01-01-1985Et udvalg under Miljøstyrelsen har behandlet spørgsmål om anvendelse og bortskaffelse af de produkter, der bliver tilbage, når man renser røgen fra de kulfyrede kraftværker. Ved røgrensningen fremkommer flyveaske og afsvovlingsprodukter. En del af disse produkter kan nyttiggøres i byggeindustrien eller til anlægsarbejder. Den mængde, der ikke kan finde anvendelse, må deponeres på en sådan måde, at depotet ikke forårsager skade på miljøet, først og fremmest på grundvandet. Udvalget mener, at deponerngspladser skal udpeges gennem lands, region- og kommunaleplanlægningen på normal vis. De få steder i landet, hvor der er særligt akutte problemer, må der laves specialtillæg til regionplanen. Udvalget har i samarbejde med amtsrådene/Hovedstadsrådet og de berørte kommunalbestyrelser indkredset en række lokaliteter, der kan indgå i den videre planlægning af restproduktdepoter landet over.Læs publikation