Miljøprojekt, 65, 1985

Miljøfremmede stoffer i kommunalt spildevand

01-01-1985

Rapporten gennemgår problemstillingen med miljøfremmede stoffers forekomst og skæbne i biologiske rensningsanlæg. For 126 udvalgte specifikke stoffer er indsamlet fysisk-kemiske data samt oplysninger om toxicitet, nedbrydelighed og forekomst i kommunalt spildevand. Stofferne er udfra opstillede fysisk-kemiske kriterier sorteret efter tendens til stripning, sorption til slam samt bionedbrydelighed. Ud fra forventede koncentrationsniveauer i spildevand, er muligheden for hæmning af de aerobe mikroorganismer i renseanlæg vurderet. Til slut er givet en kort gennemgang af anvendelige analysekemiske og økotoksikologiske metoder. Rapporten giver en oversigt over den nuværende viden om miljøfremmede stoffer i kommunalt spildevand. De behandlede metoder og oplysninger om enkeltstoffer vil kunne anvendes af de lokale myndigheder ved planlægning og kontrol med miljøfremmede stoffer i kommunalt spildevand.

Læs publikation