Miljøprojekt, 62, 1985

Luftforurening med kvælstofoxider i Danmark

01-01-1985

Emissionen af kvælstofoxider i Danmark frem til år 2000 er beskrevet i scenarier med forskellige indgreb over for benzindrevne biler og kraftværker. De tilsvarende immissioner og depositioner er vurderet. Endvidere er dannelsen og udbredelsen af fotokemiske oxidanter, specielt ozon, diskuteret. Forureningens skadelige virkninger er beskrevet og diskuteret. Det konkluderes, at skader på materialer er uden større betydning. Direkte sundhedsskader vil stort set kun ramme udsatte grupper, fx astmatikere, men indgreb over for biler vil samtidigt nedsætte emissionen af kulbrinter, der kan være kræftfremkaldende. Vigtigst er skader på økologiske systemer. Kvælstofoxider og ozon kan, i de observerede koncentrationer, påvirke vækst og udbytte af markplanter og træer. Atmosfærisk tilført kvælstof kan bidrage til forsuring af jord og påvirke næringsbalancen. Endvidere kan kvælstofoxider bidrag til forsuring af ferskvand.

Læs publikation