Orientering fra Miljøstyrelsen, 8/1985

Kemikalieaffald - fritagelse for aflevering

01-01-1985

Ifølge bekendtgørelse om kemikalieaffald (1976) er der for virksomheder afleveringspligt for kemikalieaffald. Kommunen skal dog dispensere efter ansøgning med dokumentation for anden forsvarlig bortskaffelse. Da reglerne nu er indarbejdede har Miljøstyrelsen undersøgt administrationen og omfanget af dispensationerne. Medio 1984 var der dispenseret for 23.000 t kemikalieaffald på årsbasis (til sammenligning modtog Kommunekemi i 1984 78.000 t). Dette er langt over den mængde der bortskaffes uden om Kommunekemi, idet flere dispensationer gælder samme mængde kemikalieaffald og/eller vedrører alternativ transport til Kommunekemi. I øvrigt - havde ca. 1/3 af kommunerne givet dispensation - vedrørte knap 1/3 af fritagelserne mængder under 100 kg - dominerer destillationsaffald fra få store virksomheder mængdemæssigt - var nogle bortskaffelsesmetoder miljømæssigt uforsvarlige. Derfor har Miljøstyrelsen anbefalet, at regelsættet tydeliggøres og skærpes.

Læs publikation