Hav, søer, vandløb, 1984

Tilførsel af kvælstof, fosfor og organisk stof til grundvand, fersk ogmarint overfladevand : Virkningen af denne tilførsel : Forslag tilafhjælpende foranstaltninger

01-01-1984

I forbindelse med miljøbeskyttelseslovens revision i efteråret 1981 afgav miljøministeren en redegørelse til folketinget. I redegørelsen påpegede den daværende miljøminister de alvorlige trusler for kvaliteten af grundvand og overfladevand, der lå i tilførslerne af specielt næringssalte. Bl.a. på denne baggrund er der siden gennemført en lang række undersøgelser, der nærmere belyser sammenhængen mellem på den ene side miljøkvaliteten i grundvand og overfladevand og på den anden side tilførslen af kvælstof, fosfor og organisk stof. Af disse kan nævnes Miljøstyrelsens redegørelser "Opgørelse af belastning fra land af de indre danske farvande med organisk stof, total-N og total-P", marts 1984, "Nitrat i drikkevand og grundvand i Danmark", oktober 1983 og "Iltsvind og fiskedød i 1981", januar 1984. Denne redegørelse vil sammenfatte de foreliggende undersøgelser om NPO-problematikken. Herudover er der i direkte tilknytning til arbejdet med redegørelsen gennemført en række projekter.

Læs publikation