Luftforurening, 1984

Miljø og energi

01-01-1984Denne rapport om energi og miljø fra Miljøstyrelsens forsuringsudvalg er inddelt i en indledning og to hovedafsnit I indledningen gøres rede for problemstillingen, baggrunden for nedsættelsen af forsuringsudvalget og dets sammensætning og kommissorium. Første hovedafsnit behandler forsuringsproblematikken, det vil sige forurening som følger af SO2- og NOx-emmisioner fra kul- og olieanvendelse, de økologiske, materialemæssige og sundhedsmæssige effekter som følge af denne forurening, mulighederne for at begrænse SO2- og NOx-emmissionerne samt de samfundsmæssige konsekvenser heraf. Andet hovedafsnit behandler anvendelse og deponering af flyveaske og afsvovlingsprodukter.Læs publikation