Hav, søer, vandløb, 1984

Måling af opholdstid og blandingsforhold i søer og vandløb

01-01-1984

I forbindelse med recipientkvalitetsplanlægningen er der behov for at foretage vurderinger af de hydrauliske forhold, særligt opholdstider og blandingsforhold, i søer og vandløb. For søer er kendskab til opholdstiden ønskelig ved en redegørelse for forureningstilstanden. Desuden har opholdstiden betydning for modelberegning af effekter af udledte stoffer, primær ved eutrofieringsvurdering, men også ved planlægning af eventuel sørestaurering. Endelig har opholdstidsvurdering og kendskab til blandings- og strømningsforhold betydning ved de løbende recipientilsyn. For vandløb er kendskab til strømningshastigheder, opholdstider og blandingsforhold af betydning for beregningen af effekter af udledte stoffer. Strømningshastigheden (opholdstiden) indvirker på dels omsætningen af tilledt stof, dels iltoptagelsen fra atmosfæren. Blandingsforholdene har særlig betydning for fastlæggelse af fortyndingszonens udstrækning.

Læs publikation