Luftforurening

Kvælstofoxider fra fyringsanlæg

01-01-1984

Anvendelse af naturgas i fyringsanlæg vil medføre, at emissionen af kvælstofoxider bliver dimensionerende for fastsættelsen af skorstenshøjden. Miljøstyrelsen anbefaler, at man for godkendelsespligtige fyringsanlæg, hvor emissionen af kvælstofoxider bliver dimensionerende for skorstenshøjden, benytter de nomogrammer, der er optegnet i de eksisterende vejledninger og anvender følgende maksimalt tilladelige immissionskoncentrationsbidrag (S x Ks) for NOx (beregnet som NO2): Frit beliggende virksomheder 0,20 mg/m3. Byområders centrale del 0,12 mg/m3. Alle andre tilfælde 0,16 mg/m3. Værdierne skal opfattes som 1/2 times værdier, der højst må overskrides 15 gange pr. måned (1% af tiden). Samtidig anbefaler Miljøstyrelsen, at den hidtidige praksis for beregning af skorstenshøjder på gasoliefyrede anlæg ændres, således at der fremover anvendes samme beregningsprocedure som anbefalet for anlæg, der fyres med gasformig brændsel (bygas, naturgas, LPG).

Læs publikation