Hav, søer, vandløb, 1984

Iltsvind og fiskedød i 1981

01-01-1984

I udredningen indgik følgende delelementer: 1. Konsekvenser af iltsvind for dyr og planter samt kvælstof- og fosforkredsløbene i havet. 2. Kortlægning af områder, hvor der i efteråret 1981 blev konstateret tilfælde af iltsvind og fiskedød. Desuden en beskrivelse af tidligere, tilsvarende fænomener. 3. Beskrivelse af kvælstof- og fosformængderne samt mængden af organisk stof fra kilder fra land og atmosfæren samt fra Skagerrak og Østersøen i 1981 i forhold til tidligere år. 4. Beskrivelse af vandbevægelserne, saltholdigheder, vandtemperaturer samt meteorologiske forhold i 1981 i forhold til tidligere år. 5. Vurdering af algeproduktionen i 1981 i forhold til tidligere år i de forskellige delområder af åbne indre farvande. 6. Ilttilførsel og iltforbrug i bundvandet i 1981 i forhold til tidligere år.

Læs publikation