Luftforurening, 1984

Emissionsbegrænsning

01-01-1984Denne arbejdsgruppe har under forsuringsudvalget haft til opgave at: - opgøre emissionen af svovldioxid, SO2 og kvælstofoxider, NOx i Danmark i perioden 1960-2000. - redegøre for de tekniske muligheder for at begrænse emissionen af SO2 og NOx fra stationære anlæg herunder især kraftværker, kraftvarmeværker, større fjernvarmeværker og større industrikedelanlæg og industriprocesser i Danmark. - vurdere mængden og sammensætningen af flyveaske og afsvovlingsprodukter. - belyse de anlægs- og driftøkonomiske konsekvenser af at begrænse emissionen af SO2 og NOx.Læs publikation