• Alternative muligheder i dansk landbrug

  Publiceret 01-01-1984

  Nærværende udredning er resultatet af et forsøg på at udlede et rationale for en økologisk orienteret vurdering af alternative udviklingsmuligheder fo

 • Brugen af ftalater i Danmark

  Publiceret 01-01-1984

 • Emission, transport og afsætning

  Publiceret 01-01-1984

  De europæiske lande har i fællesskab etableret det Europæiske Moniterings og Evaluerings Program, EMEP, som har til formål at fremskaffe datamateriale

 • Emissionsbegrænsning

  Publiceret 01-01-1984

  Denne arbejdsgruppe har under forsuringsudvalget haft til opgave at: - opgøre emissionen af svovldioxid, SO2 og kvælstofoxider, NOx i Danmark i period

 • Grundvandsforsuring

  Publiceret 01-01-1984

  I modsætning til overfladevandet vil de deponerede sure stoffer kun kunne påvirke grundvandet indirekte efter passage af jordlag af varierende masse o

 • Jordforsuring

  Publiceret 01-01-1984

  En jords surhedsgrad kan udtrykkes ved dens pH-værdi

 • Kommunale rensningsanlæg

  Publiceret 01-01-1984

  Miljøstyrelsen nedsatte i 1982 en arbejdsgruppe til at udrede, hvordan drfitsproblemer kan afhjælpes og medvirke til at sikre en mere effektiv drift a

 • Kortlægning af affaldsbortskaffelsen i Fredensborg-Humlebæk kommune

  Publiceret 01-01-1984

  Miljøstyrelsen har med det formål at anvise mulige løsninger på problemer, der måtte opstå i forbindelse med gennemførelsen af affaldsplanlægningen, i

 • Kortlægning af formaldehydforbruget i Danmark

  Publiceret 01-01-1984

  Projektets formål har generelt været at kortlægge brugen af formaldehyd indenfor de forskellige brancher, samt så konkret som muligt at angive i hvilk

 • Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet

  Publiceret 01-01-1984

  Formålet med denne vejledning er at give baggrund for amtsrådenes og embedslægeinstitutionernes anvendelse af kompetencen efter § 4, stk

Søg i arkivet