Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1983

Vejledning i recipientkvalitetsplanlægning

Del 2 : Kystvande

01-01-1983

Dette bind er del 2 af vejledning for recipientkvalietssplanlægning. Del 1, der omhandler planlægningen for vandløb og søer, indeholder en indledning med en række generelle betragtninger samt et afsnit om retsgrundlag. Begge disse afsnit gælder også for nærværende vejledning. Endvidere har dele af afsnittet om planlægningsprocessen også relevans for kystvandene. Betegnelsen "kystvande" i vejledningen er benyttet som et mere mundret udtryk i stedet for "de kystnære dele af søterritoriet". En nærmere afgrænsning af kystvandene er foretaget i bilag 1, side 82

Læs publikation