Miljøprojekter, 49, 1983

Mængde og sammensætning af perkolat fra affaldsdepoter

01-01-1983

Formålet med det samlede projekt er: - at registrere samtlige godkendte affaldsdepoter i Danmark, - at karakterisere mængde og sammensætning af perkolat fra to typiske depoter i relation til sammensætning af affald, behandlingsmetoder, deponeringsmetoder, alder af depoterne, klimatiske forhold (nedbør og temperatur) m.m., - at opstille forslag til kontrolprogrammer til overvågning af perkolat, grundvand og overfladerecipienter. Undersøgelserne er opdelt i 2 faser: 1. fase omfatter en indsamling og bearbejdning af data om samtlige miljøgodkendte affaldsdepoter i Danmark. 2. fase omfatter målinger over ét år af mængde og sammensætning af perkolat fra to udvalgte lossepladser. Undersøgelserne nåede ikke at blive afrapporteret, før Miljøstyrelsen udsendte den reviderede vejledning i affaldsdeponering (Vejledning 4/1982), men undersøgelsernes hovedresultater er indarbejdet i vejledningen.

Læs publikation