Miljøprojekter, 47, 1983

Fleksible polymermembraner til kontrollerede lossepladser

01-01-1983Undersøgelsen er indskrænket til kun at omfatte følgende seks polymermaterialer anført i alfabetisk orden: butylgummi, chloreret polyethylen, chlorsulfoneret polyethylen, ethylen-propylengummi, polyethylen og polyvinylchlorid. De seks polymermaterialers forhold over for to affaldstyper søges belyst. De to affaldstyper er: affald fra dagrenovation og højtemperaturaffald fra affalds- og kulforbrænding. Det er især de seks polymermaterialers forhold over for den første affaldstype, som bliver belyst mere indgående i denne rapport. Det skyldes, at der her foreligger ret omfattende resultater fra undersøgelser, som er foretaget i USA i 70erne. Rapporten er opdelt i fire afsnit. I det første afsnit redegøres for den funktion, som en fleksibel polymermembran er tiltænkt. I det andet afsnit beskrives nogle af de krav, som må stilles til en fleksibel polymermembran, uafhængig af hvilken polymer der senere vælges. Disse krav knytter sig til tre forhold, nemlig: etableringsfasen, deponeringsfasen og driftsfasen. I det tredie afsnit gives en generel beskrivelse af de seks polymermaterialer med henblik på deres anendelse til bundmembraner. Desuden gøres der nærmere rede for de resultater, som i USA er opnået gennem pilotforsøg. I det fjerde og sidste afsnit beskrives tre kontrolmetoder, der må anses for at være specifikke, når det gælder prøvning af membransystemer fremstillet på basis af fleksible polymerer.Læs publikation