Miljøprojekter, 51, 1983

Karup Å-undersøgelsen

29-08-1983

Karup Å opstrøms Hagebro var særlig egnet til en nærmere undersøgelse af landbrugsvandingens hydrologiske følger, idet der under "Den internationale hydrologiske Dekade" (1965-74) i dette område blev tilvejebragt et omfattende datamateriale. Dette materiale udgør hovedgrundlaget for Karup å-modellen sammen med oplysninger fra markvandinganlæggene på de ca. 30% af det dyrkede areal, der for tiden kan vandes. Med Karup å-modellen beregnes markvandingens konsekvenser for grundvandsstand og vandføring i vandløb. Ved undersøgelsen er der lagt vægt på, at der foreligger veldokumenterede edb-programmer med brugervejledninger. Herved er opnået, at Karup å-modellen kan indgå som aktivt redskab i administrationen af vandressourcen. Resultatet af undersøgelsen må anses for et væsentligt bidrag til forståelsen af de dele af vandkredsløbet, der er nødvendige for en mere præcis administration af vandressourcen og den hermed forbundne afvejning af interesser.

Læs publikation