Miljøprojekter, 44, 1982

Undersøgelse af den kroniske olieforurening i Kalundborg Fjord

01-01-1982Foreliggende undersøgelse omfatter målinger af det totale indhold af hydrocarboner (C12-C36) og 16 udvalgte polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) i en række tilførsler til Kalundborg Fjord. Det drejer sig om atmosfærisk nedfald, rafinaderispildevand, byspildevand, afløb fra befæstede arealer og Fuglebæk Å. Yderligere er niveauet målt i blåmuslinger, overfladesedimenter og i sedimentkerner. Bundfaunaens forekomst i fjorden er undersøgt.Læs publikation