Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1981

Vejledning vedr. bekæmpelse af ulovlige forureninger af vandløb, søer og kystnære dele af søterritoriet

01-01-1981

Vejledningen omhandler først og fremmest forurening, der stammer fra land. Forurening fra skibe er dog kort nævnt, hvor det er skønnet praktisk, f.eks. i forbindelse med tiltalerejsning og ansvar. Miljøstyrelsen har den 5. december 1979 i en cirkulæreskrivelse til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet henstillet, at der etableres et nærmere samarbejde mellem disse og anklagemyndigheden bl.a. med henblik på at skabe grundlag for et betydeligt højere niveau for de fremsatte bødepåstande i en række sager om overtrædelse af miljølovgivningen. Indeholder Cirkulæreskrivelse vedrørende etablering af et vagtberedskab i de amtskommunale tekniske forvaltninger med henblik på bekæmpelse af ulovlige forureninger af vandløb, søer og kystnære dele af søterritoriet

Læs publikation