Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1981

Vejledning om lov om beskyttelse af havmiljøet

01-01-1981

Lov nr. 130 af 9. april 1980 om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven) har til formål af forebygge og forhindre, at skibe, platforme og luftfartøjer forurener havet. Loven regulerer ikke udledninger og lign. fra land, idet den såkaldte landbaserede havforurening omfattes af reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Havmiljøloven bygger på en række internationale konventioner om forebyggelse af forurening af havet. Af disse skal særligt nævnes konventionen af 22. marts 1974 af beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet (Østersøkonventionen) om den internationale konvention om forebyggelse af forurening af skibe, 1973 samt den tilhørende protokol fra 1978 (MARPOLkonventionen). I denne vejledning vil der blive gjort nærmere rede for havmiljølovens indhold og dens gyldighedsområde i overgangsperioden, indtil MARPOLkonventionen træder i kraft, og miljøstyrelsen vil til sin tid udsende en revideret vejledning.

Læs publikation