Spildevand, 1981

Spildevandsplanlægningen

01-01-1981

Sigtet med nærværende redegørelse er: - at gøre status for spildevandsplanlægningen herunder at redegøre for udviklingen siden 70'ernes begyndelse, - at sammenfatte udviklingstendenserne i igangværende planlægning inden for området, samt - at kommentere udviklingstendenserne som støtte for de kommende års planlægningsarbejde. Kloakering og spildevandsrensning er formentlig den mest gennemarbejdede komunale sektorplanlægning inden for miljøområdet, og mange års arbejde er nu fastlagt i de kommunale spildevandsplaner, de såkaldte § 21-planer.

Læs publikation